Fotos af gravsten på Han Herred kirkegårde

Poul Erik Lindstrøm har nu fotograferet gravsten på Han Herreds kirkegårde som følger:

 • Øsløs
 • Torslev
 • Thorup
 • Ø. Svenstrup
 • Tranum
 • Klim Frimenighed
 • Klim
 • Gøttrup
 • Hjortdal
 • Lerup
 • Haverslev
 • Skræm
 • Bejstrup
 • Kettrup
 • Fjerritslev
 • Kollerup

Se mere her: http://www.p-lindstroem.dk/kirkegaard/index.html

Adelsmanden Vogn Krags uægte børn

Lavadelsmanden Vogn Krag levede midt i 1600-tallet i Han herred i Hjortdal og Ø. Svenstrup sogne. Han var gift med Anne Griis af Slettegaard, men fik tilsyneladende ingen børn med hende. Derimod synes han at have haft en række uægte børn med en ikke adelig kvinde Gertrud Jensdatter Munk. Lillian Larsen og jeg har via mail haft en diskussion om dette emne, som vi finder måske kunne have interesse for andre, ligesom vi håber at andre evt. kunne have synspunkter eller tilføjelser hertil.

Derfor bringer jeg i det følgende vores diskussion i sin helhed. Det startede med at Lillian sendte mig følgende uddrag af Hanherreds tingbog og bad mig udtrykke min mening herom:

Hanherreds tingbog 13/4-1640 s. 35-36 (B 31 F-10):

Velb. Wogen Kragh

For dennem stande Giertrud Jensdater føed i Vadum Torp nu Værindes i Slete oc ved sin Helgens eed och Oprakte finger Beskyldte en Person ved Naffen Christen Jensen at hand och ingen Anden for gud og Verden var hendes rete barnefader till hendes tvende børn Jens og Vogen Christensen

Oc nu nu tilspurgte velb. Wogen Kragh her forn. Giertrud Jensdatter om hand Nogen tid Nogen uærlig eller uwelbørligt haffer biegert aff hende Udi nogen Maader eller hafft Noged Utilbørligt med hende at bestille

At hun det nu her for Reten Wilde giffe til Kende huertil forn. Giertrud Jensdatter suarede og kaldte det ved sin Helgens Eed Bemeldte Wogen Kragh aldrig af haffe haeft Noged Uwelbørligt med hende at bestille haft noged Uærligt eller Uwelbørligt aff hende udi Nogen Maader at haffuer begiert

Med sieg med hende at haffuer foreholdt og Omgaaet som en erlig Mand i ale maader.

Bistod Christen Pedersen i Svenstrup og Niels Rod ibid udi i dag 8 dage till dette War hidstefnet forn. Giertrud Jensdatter med Lauwærge och stod hun nu selff til Wedermaalstingh.

Hej Lillian

Jeg har længe gerne villet svare noget begavet til den sag omkr. Vogn Krag og Gertrud Jensdatter, men jeg synes den er svær. Jeg er for så vidt enig med dig i udlægningen af teksten og den må komme i forlængelse af en eller anden anklage, men om denne er indført tidligere i tingbogen er jo ikke sikkert, idet jeg mener at have truffet på, at vedermålsting også blev brugt til at gendrive rygter som florerede.

Ved Jens Vognsens død i 1708 står der jo udtrykkeligt at hans far var Vogn Krag og moderen Gertrud Jensdatter og hans får jo også Vogn Krags navn. Klitgaard påstår jo på den anden side at Vogn Krag o. 1630 blev gift med Anne Griis, som døde efter 1653, så Jens Vognsen må jo således være en uægte søn af Vogn Krag eller evt. en stedsøn?

Kom hans Munk-navn iøvrigt fra moderen? Jeg bemærkede nemlig, at du kalder hende Gertrud Jensdatter Munk. Ved du noget om hvad hun kommer af?

mvh

Peter

Hej Peter.

På Aalborg Stadsarkiv er en del optegnelser af Kr. Wærnfelt (lærer og lokalhistoriker)han har skrevet en del om gårde i Kær Herred, bl.a. Vadum Torp: Kær Herreds Tingbog 13/11 1632 gav Jens Thomsen i torpet afkald for arv efter Jens Munk.

5/1 1641 Kær Herreds Tingbog dør Gertrud Thomasdatter enke efter Jens Munk

Børnene: Thomas Munk i Dall, Niels i Malmø,Gertrud og Margrethe + 1 navn mere, som jeg ikke kan læse,da kopien er meget utydelig.

Lille Vadum Torp 1615 gav Jens Thomsen af Hebbelstrup(søn af Thomas Jensen i V. Hebbelstrup) 50 rd. I stedsmaal af tvende boliger i Vadum, som Jens Munk fradøde.

Jeg har forsøgt at finde disse indf. I KÆR HERREDS TINGBOG, det er desværre ikke lykkedes, den er svær at læse, så måske derfor – der kan også være fejl i dato – jeg må prøve igen.

I skattemandtal for 1681 opholder hun sig hos Jens Vognsen i Torup, og er da gammel og affældig.Hvis ikke Vogn Kragh har underholdt hende, hvad har hun så levet af indtil Jens blev voksen. Min ane Vogn Vognsen Munch er også på Nesgaard i Øster Svenstrup, som Vogn Kragh beboede i en årrække – her er også nævnt en Anders Vognsen.Vogn har omk.1660 300 Rd. Til gode hos Vogn Kragh, hvad med Maren Vognsen, der bor i Hjortdal??? Hun er sikkert en datter af VK.

Hilsen Lillian

Hej Lillian

Tak for dine oplysninger om Gertrud Jensdatter. Jeg har egentlig haft svært ved umiddelbart at forestille mig, at Gertrud Jensdatter skulle stå op på tinge og angive en anden fader til sine sønner, hvis det ikke skulle være sandt, men hun må vel have haft “et nært forhold” til Vogn Krag, idet hun jo angives at opholde sig på Slette i 1640 (hos Vogn Krag). Han var jo på dette tidspunkt gift med Anne Pallesdatter Griis. Da Vogn Krag jo siden må have anerkendt Jens og Vogn, som sine sønner, idet jo i det mindste Jens Vognsen siges at have opholdt sig på Slette som barn og her lært at regne og læse. Ja han siges tilmed at være født på Slettegaard. Man kan forestille sig, at Vogn Krag har været (uægteskabelig) fader til Jens og Vogn før han o. 1630 giftede sig med Anne Griis og overtog Slette og dette forhold kan have foraget nogle, idet Gertud Jensdatter tilsyneladende boede hos ham på Slette. Det har jo i så fald været et bigami-lignede forhold og en grund til, at de kan have “opfundet” en anden fader til Jens og Vogn. Hvis det forholder sig således, kan det jo godt tænkes, at Gertrud Jensdatter hele tiden har boet hos Vogn Krag og at han efter Anne Griis’ død har levet sammen med hende. Hans ægteskab med Anne Griis kan jo have været en slags “arrangeret ægteskab”. Det er meget tænkeligt at Maren Vognsdatter i Hødal er en søster til Jens og Vogn, idet Jens Vognsen og hustru senere optræder som fadder til Poul Eriksen (Hødals) børn. Hans søster Karen Eriksdatter er født i 1651 i Hødal og det betyder at moderen Maren Vognsdatter jo nok er født før 1630. Det tyder på, at hun også er datter af Vogn Krag og Gertrud Jensdatter.

Alt i alt er det nok mest sandsynligt, at Vogn Krag har avlet disse børn med Gertrud Jensdatter før 1630, men da hun har været ikke adelig, har han ikke kunnet gifte sig med hende uden risiko for at miste sine arveparter i slægtens besiddelser, så derfor har han vel istedet indgået et “fornuftsægteskab” med Anne Griis og samtidig sørget godt for Gertrud Jensdatter ved at tage hende til sig i huset.

Hvem er iøvrigt efterkommerne af de to andre sønner Vogn og Anders?

mvh

Peter

Hej Peter.

Tak for din udlægning om Vogn og Gertrud, den kan jeg fint acceptere, måske har Anne Griis ikke være på Slette – jeg har et sted fundet at Vogn Kragh arver gæld efter sine svigerforældre, måske var det i JYDSKE TEGNELSER, så han har da været gift med hende.

Anders Vognsen har jeg ikke fundet nærmere om – kun et enkelt sted er han nævnt – et document hvor Vogn Kragh skylder Vogn Vognsen Munch penge, da opl. at han bor på NESGAARD.

Vogn Vognsen Munch har følgende børn: Anders Vognsen Kragh. Birkedommer på Øland, begravet inde i Øland Kirke og født i Aarup i Torslev sogn 1670.

Thomas Vognsen, ladefoged på Holbechgaard, død 1713 gift med Kirsten Jørgensdatter, der stadig boede på Øland, ingen børn.

Niels Vognsen, bonde boende i Friholt i Øster Svenstrup sogn.

Gertrud Vognsdatter boende i Janum, måske er der flere, men det er hvad jeg har fundet, der er jo ingen kirkebøger før 1728.

Vogn Vognsen flyttede senere til Janum, hvor han delte gård med Én Jørgen Jensen – jeg tror det er Jens Vognsen Munchs søn.

Hvis du er interesseret i nærmere opl. – så sig til.

MvH

Lillian

Hej Lillian

Vogn Vognsen i Aarup i Svenstrup sogn optræder iøvrigt også 15/4-1667 i tingbogen vedr. noget gæld.

Vogn Krag dør o.1665-66, idet man 16/1-1666 finder følgende i tingbogen:

Michel Michelsen i Kursgaard afkald til Jens Vognsen i Nørgaard i Nørtorup for hustru Bendit Svendsdatters arv efter sal velb. Vogn Krag til Nesgaard og Michel Michelsen derfor fri for alle udgifter ang. den sal. mands begravelse eller andet.

Desuden indstævnes en række af Vogn Krags arvinger 30/4-1666 af velforn. Mogens Christensen på Bratskov:

Knud Nielsen i Vonsild, Johanne Nielsdatter i Torup præstegaard, Chr. Jensen i Nørgaard i Giedsted på hustrus vegne, Mikkel Mikkelsen i Kiersgaard og Chr. Mikkelsen, Jens Svendsen og Niels Svendsen. Knud Nielsen i Vonsild havde givet Jens Vognsen i i Nørgaard i Nørtorup fuldmagtog han fremlagde et forleningsbrev dat. Bratskov 3/9-1632 fra Falk Gøie, som forlener velb. Vogn Krag og hans kære hustru fru Anne Griis Neesgaard i begges livstid.

Slægtsbogen ”Slægten fra Bejstrup” fra 1986 fremfører (p. s. 61) at uægte børn med en uadelig kvinde ikke kunne arve, hvilket skulle forklare alle de ovennævnte arvinger, da Vogn Krag og Anne Griis tilsyneladende jo ingen børn havde.

For lige at opsummere, så ser Vogn Krags efterkommere dermed således ud:

1. Vogn Krag (Kid). Han fik mindst 4 uægte børn med (1) Gertrud Jensdatter Munk, (datter af Jens Munk og Gertrud Thomasdatter). Han blev gift med (2) Anne Pallesdatter Griis, o. 1630, (datter af Palle Nielsen Griis og Anne Nielsdatter Bruun). Vogn Krag døde o. 1666. (1) (Til Nørgård i V. Svenstrup o. 1623-30. Senere til Slette og Nørgaard i Nørtorup og endelig forpagter på Nesgård i Ø. Svenstrup.

Børn: (med Gertrud Jensdatter Munk)

2. i Jens Vognsen Munk født 1630.

3. ii Vogn Vognsen.

iii Anders Vognsen.

4. iv Maren Vognsdatter.

Anden Generation

2. Jens Vognsen Munk, født 1630 på Slettegaard i Hjortdal. Han blev gift 1676 i Hjortdal med Maren Jørgensdatter, født 1633 i Hjortdal, (datter af Jørgen Knudsen Riber og Karen Pedersdatter Lerup) død 1704 i Hjortdal. Jens Munk døde 1708 i Hjortdal.

Børn:

i Karen Jensdatter, født o. 1660. Hun blev gift med (1) Christen Nielsen, 1682 i Hjortdal, født 1651 i Hjortdal, (søn af Niels Christensen og Else Christensdatter) død 1698 i Hjortdal. Hun blev gift med (2) Mads Laursen, 1700 i Hjortdal, født o. 1661, død 1745 i Hjortdal. Karen Jensdatter døde 1731 i Hjortdal.

ii Jørgen Jensen i Janum Ø. Svenstrup??

3. Vogn Vognsen. I Aarup i Ø. Svenstrup sogn i 1667.

Børn:

i Anders Vognsen Krag, født 1670 i Aarup i Torslev, død på Øland. Birkedommer på Øland.

ii Thomas Vognsen. Han blev gift med Kirsten Jørgensdatter. Thomas Vognsen døde 1713 på Øland. Ladefoged på Holbechgaard.

iii Niels Vognsen. I Friholt i Øster Svenstrup.

iv Gertrud Vognsdatter. Boede i Janum.

4. Maren Vognsdatter. Hun blev gift med Erik Poulsen i Hødal i V. Svenstrup I Hjortdal.

Børn:

i Poul Eriksen, født o. 1657 i Hjortdal. Han blev gift med (1) Karen Clemensdatter, født 1665 i Svenstrup i Hjortdal, (datter af Clemmen Pedersen Væver og Maren Andersdatter) død 1704 i Hjortdal. Han blev gift med (2) Else Laursdatter, født o.1684, (datter af Laurs Jensen den Nordest og Boel Andersdatter) død 1739 i Hjortdal. Poul Eriksen døde 1721 i Hødal i Hjortdal.

ii Karen Eriksdatter, født 1651 i Hødal i Hjortdal. Hun blev gift med Niels Rønberg, født o. 1633, død 1718 i Svenstrup i Hjortdal. Karen Eriksdatter døde 1708 i Hjortdal.

Mvh

 

Peter


(1) Hanherredernes tingbog 23/1-1666.