Fra Klim til Pennsylvania

– om sømanden, læreren og Broderen Just Jensen, der endte sine dage som hotelvært i Amerika.

I dag er der sikkert ikke mange, der kender historien om Just Jensen fra Klim, 1719-1790, der blev tilknyttet Brødremenigheden i Herrnhut og endte sine dage som hotelvært i Pennsylvania, U.S.A.

Denne side er et bidrag til udbredelse af kendskabet til dette usædvanlige sognebarn.

Følgende biografiske optegnelser er hentet fra arkivet hos Brødremenigheden i Bethlehem, Pennsylvania: 1)

“Han er født den 9de Juni 1719 i Kirkesognet Kliim i Aalborg Stift i Nørrejylland. I hans spæde Aar tog en Moster og hendes Mand, der ikke selv havde Børn, ham til sig, opdrog ham i Gudsfrygt og holdt ham flittig til Skole.

Ved den salig Broder Langgaards 2) Vidnesbyrd – han var Præst i Sognet – blev han vakt og sluttede sig paa det nøjeste sammen med denne Broder og den salig Broder Krogstrup 3).

Da der kom en svær Forfølgelse over Broder Langgaard og Krogstrup, blev han også indviklet deri, da han altid åbent tog deres Parti. I en tid af 2 År blev han af den Grund forfulgt og oftere draget for Retten.

Da denne Forfølgelsestid blev ham for lang, kom det ham engang under Prædiken for, at han skulde forfatte et Bønskrift til Kongen. Han gik straks ud af Kirken og skrev det, fik andre 12 Beboere i Sognet til også af underskrive det.

Han viste dette Bønskrift til Brødrene Langgaard og Krogstrup, og da den førstnævnte gjærne vilde, at nogle Ord i det skulde forandres, så holdt den sidste bestemt på, at hvert Ord skulde forblive, som det var, og sagde: “Det er ikke Just, der har gjort dette Bønskrift, men den kjære Frelser vil have det således.”.

Broder Jansen (ie: Jensen) overgav sit Bønskrift til Biskoppen, om hvem det var bekjendt, at han stod i nåde optaget – men Dommerne på Egnen, der havde sat Forfølgelsen i Gang, bleve meget vrede, da de hørte, at der var indgivet et Bønskrift. Endelig kom en kongelig Fiskal 4) og undersøgte Sagen, hvorved Broder Jansen (ie: Jensen) blev frikjendt.

Men Brødrene Langgaard og Krogstrup forlode landet og drog til Menigheden 5). Broder Jansen (ie: Jensen) blev ved med at holde Skole i Sognene i Vinteren, indtil der ved kongelig Forordning blev oprettet en ordentlig Skole på Egnen.

Biskoppen vilde gjærne ansætte Jansen (ie: Jensen) ved denne Skole, men kan kunde ikke beslutte sig til at tage derimod. Under hans Tjeneste i Skolen har Frelseren – det bevidnede han ofte – vist ham megen Nåde, og han havde ofte Lejlighed til at være bekymrede Sjæle til Velsignelse, og hans daværende hjertelige Forbindelse med Brødrene Jens Haven 6), Peter Haven, Niels Søe o. fl. har han ofte med Glæde erindret sig.

I Året 1751 eller 1752 kom han til Brødremenigheden i Holland og boede i de ugifte Brødres Hus i Zeyst, indtil han blev kaldet til at tjene som Matros på “Irene”, og i de følgende år har han tjent under Kaptajnerne Garrison og Jakobsen på dette som på andre Skibe – således som det er vore Søskende her vel bekjendt – indtil han fik fast Ophold i Bethlehem (Pennsylvania, red.).

Her tjente han i nogle År som Medhjælper i Gjæstgivergården. Den 19de November 1766 ægtede han sin nuværende Enke og overtog selv Gjæstgiveriet, som han betjente i 14 År med Flid og Troskab.

Hans Ægteskab var velsignet med 4 Børn, 2 Sønner og 2 Døtre, af hvilke en Datter endnu er hos os, hvis Bevarelse i Menigheden lå ham meget på Hjerte, hvilket han ofte bevidnede, særlig i sine sidste Dage.

Han var af Naturen hidsig og opfarende, men kom snart til Besindelse, og det var hans hjertelige Attrå, at leve Frelseren og Menigheden til Ære og ikke til Skam.”

Om Just Jensens hotel, “Josts i Bethlehem” fortælles det videre, at det var kendt viden om og anset for at være et af de bedste hoteller i Pennsylvania, ikke mindst på grund af stedets fine mad og venlige betjening.

Noter:

1) “Kirkehistoriske Samlinger”, V, Bd. 2, side 578-580, 1903-05.

2) Anders Langgaard, præst i Klim, 1739-48

3) Otto Krogstrup, kapellan til Klim-Thorup-Vust, 1741-1748

4) Embedsmand

5) Otto Krogstrup søgte og fik bevilliget afsked fra sin stilling pr. 07.01.1748, hvorefter han rejste til Brødremenigheden i Herrnhut. I 1753 rejste han til Amerika, hvor han kom til at virke flere steder. Døde 1784 som præst i Bethlehem, Pennsylvania.

Anders Langgaard søgte sin afsked 22.03.1748 og fik den bevilliget 14.09.1748. Også han rejste til Herrnhut og senere til Amerika (1761). Her døde han 1777 som præst i Emaus, Pennsylvania.

Herrnhutter-striden i Klim er bl.a. beskrevet i Paul Nedergaard: “Dansk Præste og Sognehistorie”, 1849-1949 (1959), V: Aalborg Stift, side 598-99. Kbh.: DBK, 1959.

6) Jens Haven, født i Vust, død 1796.

Kilder:

a) Kirkehistoriske Samlinger, V, Bd. 2, side 578-580, 1903-05.

b) Paul Nedergaard: “Dansk Præste og Sognehistorie”, 1849-1949 (1959), V: Aalborg Stift. Kbh.: DBK, 1959.

c) N. Sodborg: Just Jensen (1719-90) en dansk herrnhutisk emigrant fra Klim til Pennsylvanien (i: Historisk Aarbog for Thisted Amt, 1933, side 371 f.

Tilbage